Politică de confidențialitate

20 martie 2024

Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”) este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. Adoptăm prezența Politică de confidentialitate în vederea alinierii la dispozițiile noii reglementări.

Prezenta Politică de confidentialitate se aplica următoarelor activități în care se prelucrează date cu caracter personal:

 • Vizitarea site-ului www.szekelydental.ro;
 • Primirea comunicărilor, incluzând e-mailuri, telefoane;
 • Inițierea și desfășurarea raporturilor economice.

Definiții

 • ANSPDCP =  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea;
 • „restrictionarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • „operator” înseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau împreuna cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • „persoana imputernicita de operator” înseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • „destinatar” înseamnă persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 • „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de vointa libera, specifica, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 • Nume si prenume
 • Numar de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul /preferințele /obisnuintele dumneavoastra în cadrul domains
 • Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct.

Scopurile și temeiurile prelucrării

 • respectiv pentru preluare, validare etc.
 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele și serviciile oferite de  prin intermediul site-ului.
 • pentru îndeplinirea obligatiilor legale ce revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe site.

Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la bază interesul legitim al SzekelyDental de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata prelucrării datelor

 1. Se vor prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
  În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
  Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu inchiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.
Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar.
Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidentialitatea datelor si să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.
De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastra cu caracter personal către autoritățile publice centrale / locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturi de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către , conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date dreptul de a obține confirmarea din partea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fara intarzieri justificate, de către a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, (“dreptul de a fi uitat”) – se aplica anumite condiții; Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restrictionarea prelucrării, în anumite condiții;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format usor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opozitie
  – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  – in orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  – in orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o masura semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Alte drepturi și contact

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: szekelydental@gmail.com

Confidentialitatea minorilor

Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înstiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.
Dacă doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârstă sub 18 ani, vă rugăm să ne contactați pe email la szekelydental@gmail.com

Modificări în politică de confidentialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceasta politică de confidentialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor vom înștiința pe email (daca este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.