Adatvédelmi nyilatkozat

2024. március 20

Az Európai Unió minden tagállamára vonatkozik az a 679/2016/EU rendelet, amely a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az 1995/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szól (a továbbiakban: „GDPR”). Jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával az új szabályozás rendelkezéseinek megfelelően kívánunk eljárni.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az alábbi személyes adatok feldolgozására vonatkozik:

 • A www.szekelydental.ro weboldal látogatói;
 • Kommunikáció fogadása, beleértve az e-maileket és telefonhívásokat;
 • A weboldal látogatásával és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul a személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához saját informatikai rendszerünkben, mind kézi, mind automatizált módon, a GDPR előírásainak megfelelően.

Definíciók

 • ANSPDCP = Személyes Adatok Feldolgozásának Nemzeti Felügyeleti Hatósága;
 • „személyes adatok” bármely olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik („érintett személy”); azonosítható természetes személy az, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen azonosító adatok, helymeghatározási adatok, online azonosítók vagy az egy vagy több, az illető fizikai, fisiológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosítására szolgáló elemre való hivatkozás alapján;
 • „feldolgozás” bármely művelet vagy műveletek összessége, amelyet vagy amelyeket személyes adatokon vagy személyes adathalmazon végeznek, akár automatizált módon, akár anélkül, például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, lekérdezés, felhasználás, hozzáférés, terjesztés vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatal, összehasonlítás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;
 • „adatkezelő” olyan természetes vagy jogi személy, közintézmény, ügynökség vagy más szervezet, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az Unió jogának vagy a tagállamok jogának határozza meg, az adatkezelőt vagy az ő meghatározási kritériumait az Unió joga vagy a tagállamok jogában lehet előírni;
 • „az adatkezelő megbízottja” olyan természetes vagy jogi személy, közintézmény, ügynökség vagy más szervezet, amely személyes adatokat kezel az adatkezelő nevében;
 • „célszemély” olyan természetes vagy jogi személy, közintézmény, ügynökség vagy más szervezet, akinek (akiknek) a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Mindazonáltal azon közintézmények, amelyeknek az adatkezelés céljából az Unió jogának vagy a tagállamok jogának megfelelően személyes adatokat lehet átadni, nem minősülnek címzettként; az említett közintézmények által ezen adatok kezelése a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik, a feldolgozás céljai szerint;
 • a „bemutatás” a személyes adatok olyan közönségnek vagy csoportnak történő hozzáférhetővé tétele, amely nem feltétlenül azonos azonosított vagy azonosítható természetes személyekkel, például az adatoknak a nyilvánosságra hozatala az interneten vagy más médiumokon keresztül;
 • „helytartó” olyan országon kívüli személyes adatok átadása, amely nem az Európai Gazdasági Térség része.
 • „az érintett hozzájárulása” az érintett személy szabad, konkrét, tájékozott és egyértelmű akaratnyilvánítása, amellyel az érintett személy elfogadja, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat kezeljék.

A feldolgozott személyes adatok kategóriái

 • Kereszt és vezetéknév
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Az Ön webhelye használatára vonatkozó adatok (például viselkedési / preferencia / szokásos tevékenységek a domaineken)
 • Bármilyen más adat kategória, amelyet közvetlenül szolgáltat.

Személyes adatait az alábbiak szerint dolgozzuk fel

 • Marketing tevékenységekhez, ideértve az általános távolsági kommunikációs eszközökön (e-mail, sms) keresztül történő kereskedelmi kommunikációk továbbítását az által kínált termékekről és szolgáltatásokról az oldalon keresztül.
 • Panaszok, reklamációk kezelése és az oldalon nyújtott élmény javításának monitorizálása érdekében.Személyes adatainak ezen célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul. Hozzájárulását az adatok ezen célból történő kezeléséhez a megfelelő jelölőnégyzet kiválasztásával és kitöltésével fejezheti ki.

Személyes adatainak ezen célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul. Hozzájárulását az adatok ezen célból történő kezeléséhez a megfelelő jelölőnégyzet kiválasztásával és kitöltésével fejezheti ki.

Adatok tárolásának időtartama

Személyes adatait csak annyi ideig tároljuk, ameddig a fenti adatfeldolgozási célok eléréséhez szükséges.

 • Személyes adatait az érvényes jogi kötelezettségeknek megfelelően dolgozzuk fel (például a pénzügyi számviteli dokumentumokra vonatkozóan, amelyekre a törvény által előírt tárolási időszak 10 év az adott pénzügyi év lejárat után).
 • Amennyiben visszavonja a hozzájárulását a marketing célú adatfeldolgozáshoz, személyes adatainak feldolgozása e célból megszűnik, de ez nem érinti a visszavonás előtt kifejezett hozzájáruláson alapuló feldolgozásokat.

Személyes adatok továbbítása

Személyes adatait nem adjuk bérbe / értékesítjük harmadik felek számára.

Az üzemeltetőn kívül bizonyos esetekben harmadik felek, például szolgáltatók, hosting szolgáltatók, IT vállalatok, feldolgozhatják adatait, ha ez szükséges.

Ezeket szerződéssel kötelezzük, hogy bizalmasan kezeljék az adatokat és kizárólag azokat a célokra használják fel, amelyekre átadták őket.

Ezenkívül személyes adatait nyilvánosságra hozhatjuk központi / helyi közigazgatási hatóságok előtt a következő példákat felsorolva:

 • az oldal üzemeltetése érdekében
 • olyan helyzetekben, ahol ez a kommunikáció szükséges az ügyfeleknek nyújtott díjak vagy más előnyök megállapításához, amelyeket különböző promóciós kampányokban való részvételük révén szereztek meg az oldal által;
 • az oldal és a rajta keresztül nyújtott szolgáltatások karbantartása, testreszabása és fejlesztése érdekében
 • az adatelemzés, tesztelés és kutatás, a felhasználói aktivitás és tevékenység monitorozására, a biztonsági funkciók fejlesztésére és a felhasználók azonosítására
 • kommunikációs kereskedelmi kommunikációk továbbítása, a törvényben meghatározott feltételek és korlátok között
 • ha a személyes adatok nyilvánosságra hozatala törvény által előírt stb.

Személyes adatok átvitele

A megadott személyes adatok áthelyezhetők Románia határain kívülre, de kizárólag az Európai Unió tagállamaiba.

Önnek járó jogok

A személyes adatok kezeléséről szóló jogszabályok által előírt feltételek szerint, mint érintett, az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz való jog – jog arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon az által végzett adatkezelési tevékenységekről, amint azt jelen dokumentum leírja;
 • hozzáféréshez való jog – jog arra, hogy megerősítést kapjon a részéről történő személyes adatok kezeléséről, valamint részleteket arról, hogy hogyan kezelik az adatokat, a kezelés célját, a kezelt adatok címzettjeit vagy kategóriáit, stb;
 • helyesbítéshez való jog – jog arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse a pontatlan / hiányzó személyes adatokat;
 • törléshez való jog, indokolatlan késedelem nélkül („feledtetés jog”) – bizonyos feltételekkel alkalmazható; Adatainak törlésére irányuló kérelem esetén azokat lehetőség szerint anonimizálják (így elveszítik a személyes jellegüket) és ezekben az anonimizált állapotban folytatják a feldolgozást statisztikai célokra;
 • adatkezelés korlátozásához való jog bizonyos feltételekkel;
 • adathordozhatósághoz való jog – jog arra, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg a személyes adatokat, valamint jog arra, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben az adatok átadására a törvény által előírt feltételek teljesülnek;

A megtagadáshoz való jog

 • az adatkezelésre vonatkozóan az alábbiak szerint gyakorolható: beadvány útján;
 • bármikor, a személyes körülményeire vonatkozó okokból, hogy személyes adatait az jogos érdekének vagy a közérdeknek megfelelően kezeljék, kivéve, ha bizonyítja, hogy jogos érdekei és alapvető jogai és szabadságai előnyben részesülnek, és hogy a cél a jog érvényesítése, gyakorlása vagy védelme bíróságban;
 • bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül, hogy személyes adatait közvetlen marketing célokra kezeljék.
 • automatizált egyedi döntéshozataltól való jog az egyedi, kizárólag automatizált adatfeldolgozáson alapuló, beleértve a profilalkotást is, amely jogi hatályú döntéseket hoz, vagy hasonló módon jelentős mértékben érinti az érintettet;
 • jog a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bíróságokhoz való forduláshoz, amennyiben szükséges.

Egyéb jogok és kapcsolat

Bármely további kérdés vagy kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az szekelydental@gmail.ro e-mail címen.

Kiskorúak adatvédelme

A webhelynek nem célja, hogy információkat kérjen bármilyen formában 18 év alatti személyektől.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy módosítsuk ezt az adatvédelmi irányelvet. A jövőbeni jelentős módosítások esetén e-mailben (ha lehetséges) értesíteni fogjuk Önt, vagy egy specifikus üzenet megjelenítésével az oldalon.